Дела, свързани с претенции на обезщетения от природни бедствия

За 20 г. работа в областта на гражданското и търговското право Адвокатско дружество „Гемков и партньори“ е водило множество дела, свързани с претенции на обезщетения от природни бедствия. В двете посоки. В посоката застрахователни компании, които да изплащат обезщетения във връзка с валидно сключени застрахователни договори и в посоката за ангажиране на отговорността на държавата,…

Обратен въвод във владение на недвижим имот

Както е известно, въводът във владение е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на присъден недвижим имот. При него се осъществява едно непарично притезание на взискателя към длъжника за предаване на владението или държането на този имот.

Историята на Софийския районен съд

Софийският районен съд е основният първоинстанционен съд на територията на нашата столица София. Годишно в него постъпват и се приключват по над 100 000 дела. Въпреки голямата си натовареност, а може би и зареди нея, Софийският районен съд е една динамична и жизнена съдебна институция, която постоянно се променя.