Обратен въвод във владение на недвижим имот

Както е известно, въводът във владение е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на присъден недвижим имот. При него се осъществява едно непарично притезание на взискателя към длъжника за предаване на владението или държането на този имот.

Историята на Софийския районен съд

Софийският районен съд е основният първоинстанционен съд на територията на нашата столица София. Годишно в него постъпват и се приключват по над 100 000 дела. Въпреки голямата си натовареност, а може би и зареди нея, Софийският районен съд е една динамична и жизнена съдебна институция, която постоянно се променя.