Обратен въвод във владение на недвижим имот

Както е известно, въводът във владение е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на присъден недвижим имот. При него се осъществява едно непарично притезание на взискателя към длъжника за предаване на владението или държането на този имот.