Адвокатско дружество "ГЕМКОВ И ПАРТНЬОРИ"
- коректност
- професионализъм
- лоялност
- конфиденциалност
- експедитивност
"ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНОТО"
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Copyright © 2008 Law firm Gemkov & Partners. All rights reserverd. Created by Elena Choleva
Общите условия регламентират взаимоотношенията между нас и нашите клиенти в процеса на възлагане и изпълнение на првни услуги и правна помощ. Те могат да бъдат регламентирани с отделен договор, подписан с нашето  дружеството.

         Нашите общи условия се характеризират по следния начин:

Качествен контрол

· На всяка възложена ни задача при нас се осъществява щателен контрол за качественото и навременно изпълнение.
· По всеки отделен казус ще бъдете информирани за адвоката или сътрудника, който ще отговаря за неговото изпълнение.
· Всички наши клиенти надлежно и своевременно ще бъдат информирани  относно хода  и развитието на техните дела.

Възлагане на поръчка
· Всяка възложена поръчка на адвокат или сътрудник от дружеството се счита за поръчка възложена на дружеството. Съответно дружеството изпълнява поръчката  и плащането на разноски и хонорари се извършва по сметка на држеството.

Конфиденциалност
· Информацията, коато ни е известна във връзка с обслужването на нашите клиенти е строго конфиденциална.
· Изготвените от дружеството становища и документи са предназначени само и единствено за съответните клиенти и същите не могат да бъдат ползвани от трети лица без изрично писмено съгласие от страна на дружеството.
· След приключване на възложените поръчки всички книжа и документи биват връщани на  съответния клиент при поискване, или съответно биват съхранявани в архивите на дружеството 5 години, след което биват унищожавани.

Хонорари и разноски
· Хонорарите покриват професионалното ни време. Те не включват разноските по воденето на дела и преписки. Разноските включват разходите за държавни такси, телефонни, факсови, копирни услуги, куриерски услуги, командировъчни и др.
· Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазваме правото да спрем изпълнението на конкретния случай, като следва да ни бъде заплатена извършената до този момент работа.
· При отказ от страна на клиент без основателна причина от по-нататъшното изпълнение на дадена поръчка, внесените суми за възнаграждение не се връщат.