Адвокатско дружество "ГЕМКОВ И ПАРТНЬОРИ"
- коректност
- професионализъм
- лоялност
- конфиденциалност
- експедитивност
"ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНОТО"
"СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ"
Адвокатско Дружество “Гемков & Партньори” предоставя правни услуги основно в областта на гражданското, облигационното и търговското право. Дружеството се ползва с доверието и авторитета на редица местни и чуждестранни дружества и инвеститори във връзка с правното обслужване на техните инвестиционни проекти.

Финансовото и данъчно право са приоритетни области в нашата юридическа практика.

Обхватът на дейностите, които предлага нашето дружество включва:

ТЪРГОВСКО ПРАВО
-изготвяне на всички видове търговски и други договори
-участие в преговори
-консултация и анализи при търговски сделки

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
-консултиране при избор на правно-организационна форма на търговеца
-правна помощ при учредяване и вписване на търговеца
-преобразования, сливания, разделяне на дружества
-правна помощ в производство по несъстоятелност, ликвидация

ДАНЪЧНО ПРАВО
-административно и съдебно обслужване при данъчно-ревизионни производства.

ВЕЩНО ПРАВО
-комплексно проучване на имоти
-изготвяне на договори
-нотариално производства
-съдействие при процедури по градоустройствени изменения
-представителство при съдебни спорове.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
- консултиране в областта на патентите и лицензите
- проучване и изготвяне на документи за заявяване на обекти на индустриална собственост /търговски марки, изобретения/
- изготвяне на лицензионни договори, договори за ноу-хау, франчайзинг, мърчандайзинг

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
- подготовка на предварителни и окончателни договори /за покупко-продажба, замени, наеми, дарения, иновационни договори и др./

ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
Процесуално представителство  държавни съдилища
Арбитражни споразумения и процедури

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Обжалване на административни актове
Нормативни изисквания и правила на търговия и защита на потребителите
Консултиране относно регулативните изисквания в България, разрешителни, лицензи, концесии

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Адвокатско Дружество “Гемков & Партньори” предлага юридическа помощ на своите клиенти при предприемане на действия за придобиване на Българско Гражданство. Нашият екип съдейства на клиентите в рамките на цялата процедура с оглед максималното им улесняване при получаване на Гражданство, независимо от основанията за придобиване.

Ние предлагаме консултация и подготовка на документи за придобиване на Българско Гражданство.

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В Р. БЪЛГАРИЯ
Адвокатско Дружество “Гемков & Партньори” предлага юридическа помощ на своите клиенти при предприемане на действия за получаване на разрешение за пребиваване на територията на РБ. Нашият екип съдейства на клиентите в рамките на цялата процедура с оглед максималното им улесняване при получаване на поисканото от тях разрешение.